J5 prime mất nguồn. kẹp bật nguồn kim treo 0,5 nóng ic nguồn, thay em này done. Chung các dòng J 4g